Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

LAUSUNNOT

9.5.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

16.4.2018 Bioenergia ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

10.4.2018 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

29.3.2018 Bioenergia ry:n lausunto Satakunnan vmk 2:n ehdotusvaiheen aineistosta

20.3.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

2.3.2018 Lausunto Kanta-Hämeen maankuntakaavan 2040 ehdotuksesta

15.11.2017  Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myön-tämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2023

13.10.2017 Lausunto luonnoksesta Luonnonvarakeskuksen määräykseksi puutavaran mittauksen yleisistä muuntoluvuista annetun Metsäntutkimuslaitoksen määräyksen 2/2013 liitteen muuttamisesta

12.10.2017 Lausunto yritystukien uudistamisesta

11.10.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta

4.10.2017  Lausunto hallituksen lakiesitysluonnokseen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

18.8.2017 Lausunto: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

30.6.2017 Bioenergia ry:n ja Suomen turvetuottajat ry:n lausunto ehdotuksesta turvetuotannon tarkkailuohjeeksi

30.6.2017 Bioenergia ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi

31.5.2017 Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

23.5.2017 Lausunto: Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LU-LUCF) (U 53/2016 jatkokirjelmä) sekä Taakanjakoasetus (U 55/2016 jatkokirjelmä)

7.4.2017 Lausunto maakaasumarkkinalain muutoksesta

28.3.2017 Lausunto: Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

20.2.2017  Lausunto: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

13.2.2017  Lausunto: VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansalli-sesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

17.10.2016  Lausunto päätösluonnoksesta tehoreservin tarpeen määrittämiseksi

27.9.2016 Lausunto: Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) (U 53/2016)

30.6.2016
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.6.2016 Lausunto uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyö-ryhmän loppuraportista

31.3.2016 Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

7.3.2016 Lausunto ehdotetusta, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden ympäristöluvanhaun määräajan pidentämisestä

7.3.2016 Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista