Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

LAUSUNNOT

13.3.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

24.2.2020 Lausunto hallituksen esityksestä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

22.1.2020 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025

20.1.2020 New Circular Economy Action Plan consultation

20.1.2020 EU 2030 biodiversity strategy consultation

16.1.2020 Lausunto uudesta tieliikennelaista

20.1.2019 Lausunto hallituksen esitykseen lannoitelain muuttamiseksi

9.12.2019 Lausunto Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) liittyen EU:n hallintomalliasetukseen

29.11.2019 Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040

16.9.2019 Call for feedback on TEG report on EU Taxonomy

30.8.2019 Lausunto VesiPoke ja LupaMuutos -hankkeiden raporteista

10.7.2019 Targeted Consultation for the Evaluation of the Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy 2014-2020

16.5.2019 Consultation on the Prolongation of the State aid Regulations and Guidelines reformed under the State aid modernisation (SAM) package and expiring by the end of 2020

29.3.2019 Public consultation on the EIB Energy Lending Policy

10.1.2019 Lausunto EU-biotalousstrategian päivityksestä

30.11.2018 Lausunto Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä

22.11.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

12.11.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

12.10.2018 Lausunto Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

8.10.2018 EU 2050 consultation

5.10.2018 Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnokseen

28.9.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

28.9.2018 Lausunto metsäalan ammattitutkinnon ja metsäalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

12.9.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

31.8.2018 Lausunto Hiilineutraali Helsinki 2035 toimintaohjelman elinkeinovaikutuksista

31.8.2018 Lausunto EU:n politiikkapainopisteistä

15.8.2018 Lausunto EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta 2021-2027

13.8.2018 Lausunto hallituksen esityksestä ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

10.8.2018 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8.6.2018 Lausunto uusiutuvan sähkön tuotantotukiasetuksen muutoksista

29.5.2018 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Eu-roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käy-tön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

27.5.2018 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

23.5.2018 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

9.5.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

16.4.2018 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

10.4.2018 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

6.4.2018 Lausunto maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelusta

29.3.2018 Bioenergia ry:n lausunto Satakunnan vmk 2:n ehdotusvaiheen aineistosta

20.3.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

2.3.2018 Lausunto Kanta-Hämeen maankuntakaavan 2040 ehdotuksesta

15.11.2017  Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myön-tämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2023

13.10.2017 Lausunto luonnoksesta Luonnonvarakeskuksen määräykseksi puutavaran mittauksen yleisistä muuntoluvuista annetun Metsäntutkimuslaitoksen määräyksen 2/2013 liitteen muuttamisesta

12.10.2017 Lausunto yritystukien uudistamisesta

11.10.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta

4.10.2017  Lausunto hallituksen lakiesitysluonnokseen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

18.8.2017 Lausunto: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

30.6.2017 Bioenergia ry:n ja Suomen turvetuottajat ry:n lausunto ehdotuksesta turvetuotannon tarkkailuohjeeksi

30.6.2017 Bioenergia ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi

31.5.2017 Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

23.5.2017 Lausunto: Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LU-LUCF) (U 53/2016 jatkokirjelmä) sekä Taakanjakoasetus (U 55/2016 jatkokirjelmä)

7.4.2017 Lausunto maakaasumarkkinalain muutoksesta

28.3.2017 Lausunto: Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

20.2.2017  Lausunto: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

13.2.2017  Lausunto: VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansalli-sesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

17.10.2016  Lausunto päätösluonnoksesta tehoreservin tarpeen määrittämiseksi

27.9.2016 Lausunto: Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) (U 53/2016)

30.6.2016
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.6.2016 Lausunto uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyö-ryhmän loppuraportista

31.3.2016 Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

7.3.2016 Lausunto ehdotetusta, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden ympäristöluvanhaun määräajan pidentämisestä

7.3.2016 Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista